UWV Bezwaar

UWV Bezwaar

Indien het UWV een beslissing heeft genomen over uw uitkering (WW, Ziektewet (ZW), WIA (WGA en IVA), WAO, Participatiewet, Wajong, WAZO of ZEZ) waar u het niet mee eens bent, hebt u de mogelijkheid om bij het UWV bezwaar in te dienen. Tegen de officiële beslissing van het UWV staat bezwaar open. In de brief staat de wijze van bezwaar indienen. De beslissing van het UWV waartegen bezwaar is gemaakt, blijft gedurende de bezwaarprocedure geldig. Indien u een betalingsverplichting hebt naar aanleiding van de beslissing, wordt deze dus niet opgeschort.

Advocaten

Zorg dat u binnen 6 weken bezwaar hebt gemaakt. Indien u buiten de bezwaartermijn uw bezwaarschrift indient, dan wordt deze inhoudelijk niet meer behandelt. U bent dan niet-ontvankelijk. Bij sommige beslissingen geldt zelfs een nog kortere bezwaartermijn. Houd deze dus scherp in de gaten. Het bezwaarschrift kunt u online of per post indienen. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV en onderbouw deze gronden waar mogelijk met bewijsstukken. Benoem in uw bezwaarschrift enkel en alleen de feiten. De beslissing brengt misschien veel gevoelens met zich mee, maar probeer deze buiten beeld te laten. Het UWV is hier niet gevoelig voor. Uit een objectief bezwaarschrift komen de feiten duidelijker naar voren.

Nadat u bij het UWV uw bezwaarschrift hebt ingediend, ontvangt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift. Vanaf dat moment zal het UWV uw situatie opnieuw gaan beoordelen. Dit kan zij doen door middel van een hoorzitting. Het UWV nodigt u dan uit op kantoor om uw bezwaarschrift te bespreken en om eventueel vragen te stellen. U mag aan het UWV ook vragen stellen. Als u dat wil, mag u tevens getuigen en experts meenemen die uw bezwaarschrift kunnen ondersteunen. U moet dit wel vooraf melden aan het UWV.

Advocatenkantoor

De beslissing op bezwaar ontvangt u binnen 13 weken. Zijn er medische redenen in het geding, dan heeft het UWV 17 weken de tijd om een beslissing op bezwaar te nemen. Als het UWV niet op tijd een beslissing op bezwaar heeft genomen, kunt u wellicht een boete eisen.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? Een beroepsprocedure bij de rechtbank staat in dat geval open. In de brief van de beslissing op bezwaar staat hoe u een beroep bij de rechtbank indient.